خود ارزیابی

محاسبه نفس : یعنی حساب کشیدن از خود با هدف تسلط بر خود و حرکت ودر مسیری و جهتی که موجب رضای الهی است. از روش های موثر تربیتی استکه امروزه به عنوان خود تربیتی و خود ارزیابی از آن نام میبرند. در قدیم نیز علمای اخلاق و مربیان همواره ذستور محاسبه نفس میدادندو راه و روش های مناسب طی دستور العمل های دقیق به طالبان توصیه می کردند.

یکی از بزرگترین علمای اخلاق اسلامی میگوید:بزرگان و گذشتگان صالح ما عقیده بر آن بود که هر کس اهل محاسبه نفس نیست یا اصلا به جهان دیگر ایمان ندارد و یا آنکهعقل سلیم ندارد والا چگونه می شود کسی ایمان و اعتقاد داشته باشد به اصلی که قرآن می گویداگر به وزن ذره ای انسان عمل نیک یا عمل بد داشته باشد در آن جهان آن عمل را می بیند و به آن ملحق می شود و در عین حال بی حساب کالای عمل را پیش بفرستد و نفهمد چه کرده و چه می کند؟ پس هم از نظر شرع و هم از نظر عقل محاسبه نفس یک وظیفه ی عمومی استعالی ترین مظهر عقل و تربیت صحیح خطایابی از خویشتن است

در محاسبه باید هفت مورد مراعات شود:1- تقدیر و اندازه گیری   2- اصل مسئولیت پذیری  3- اصل بقای عمل  4- اصل ثبت اعمال 5-  اصل حساب رسی و بازخواست 6-  اصل مجازات و بازتاب عمل  7-  اصل توبه و جبران

قرآن کریم نیز میفرماید: نامه عملت را بخوان کافی است که امروز خودت حسابرس خود باشی.

/ 0 نظر / 9 بازدید