فمنیسم و پیامدهای آن

(فمنیسم ) :به جنبش ها و نظریه هایی گفته می شود که معتقدند زنان به واسطه جنسیتشاندر طول تاریخ مورد ظلم و ستم واقع شده اند و باید برای برآوری با مردان اقدامات جدی به عمل آورند

(ارسطو معتقد است که زن نسخه ی ناقص خلقت است )

در دوره ی رونسانس یا دوره ی نو زایی اتفاقاتی مثل انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی انگلیس روی داد که در همین دوره فمنیسم تشکیل شد.

خانم الیمپ دگوش با مهاجرت به فرانسه وارد حزب های فعالان علیه مردان شد.

در ادامه فعالیتها   زنی به نام ماری ولستون کراپ وارد حزب شد و اعتقادات او به عنوان انجیل فمنیسم و وی را به عنوان مادر بزرگ جنبش فمنیسم می دانند.

پیامدهای فمنیسم در غرب

1خدا حافظی با کار کردهای خانواده   2 گسست خانوادگی  3 انتخاب بی فرزندی  4 ایجاد خانواده های تک والدینی   5 افول ازدواج   6 هرزه نگاری و تهاجمات جنسی علیه زنان    7 تشکیل سازمان روسپی گری 

(زنان خدماتی)    8 مشکلات زنان در محیط کار     و......................

/ 1 نظر / 13 بازدید