قایقی خواهم ساخت..........

قایقی خواهم ساخت........

                                     دور خواهم شد از این خاک غریب

که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند.........

همچنان خواهم رفت ..............

                                      دست هر کودک ده ساله ی شهر شاخه ی معرفتی است

مردم شهر به  یک چینه چنان می نگرند........

                                          خاک ،موسیقی ، باد احساس تو را می شنود

                       شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند.....................

                                                             قایقی خواهم ساخت.....................

/ 0 نظر / 14 بازدید